# 7. kyu

# I oranssi natsa

Nimi kuvaus
shikko mae,ushiro
nikyo tachiwaza
aihanmi katatedori
omote
kotegaeshi tachiwaza
aihanmi katatedori
omote, ura
tenchinage tachiwaza
ryotedori

# II oranssi natsa

Nimi kuvaus
nikyo tachiwaza
aihanmi katatedori
ura
ikkyo tachiwaza
gyakuhanmi katatedori
omote
kokyunage tachiwaza
gyakuhanmi katatedori
kokyuho suwariwaza
ryotedori
Jiyuwaza tachiwaza
gyakuhanmi katatedori
vapaavalintainen tekniikka 2 kpl