# 4. kyu

# I ruskea natsa

Nimi kuvaus
Yokomen-uchi paria kohti
Kokyunage tachiwaza
guakuhanmi katatedori
2 erilaista
Sankyo tachiwaza
guakuhanmi katatedori
omote, ura
Sankyo tachiwaza
shomen uchi
omote, ura
Iriminage tachiwaza
yokomen-uchi

# II ruskea natsa

Nimi kuvaus
Ukemi kotegaeshi ukemi
Kotegaeshi tachiwaza
guakuhanmi katatedori
Shihonage tachiwaza
yokomen uchi
omote, ura
Nikyo suwariwaza
shomen uchi
omote, ura
Vapaa tachiwaza
yokomen uchi
vapaavalintainen tekniikka 2 kpl
Jiyuwaza tachiwaza
guakuhanmi katatedori